Polityka prywatności Brain Challenges

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejsza polityka (dalej: „Polityka”) określa zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych w aplikacji Brain Challenges (dalej: „Aplikacja”), której administratorem jest spółka PredictWatch Sp. z o.o. z siedzibą Upalna 1A lok. 76, 15-668 Białystok (dalej: „Administrator”). 

2. Administrator Aplikacji jest administratorem danych osobowych użytkowników Aplikacji (dalej: „Użytkownicy”). 

3. Użytkownik loguje się do aplikacji poprzez wpisanie indywidualnie nadanego kodu lub za pomocą adresu e-mail/konta gmail/facebook.

4. Poszczególne dane zbierane przez Aplikację służą następującym celom:

a. Dane służące rejestracji w Aplikacji Mobilnej, odzyskiwaniu konta, przypominaniu hasła to: adres email. 

b. Dane służące komunikacji z Użytkownikiem zgodnie z Regulaminem Aplikacji: REGULAMIN APLIKACJI Brain Challenges.docx

5. Administrator nie weryfikuje prawdziwości danych osobowych podanych przez Użytkownika. Jeśli Użytkownik podał dane osób trzecich podczas rejestracji lub korzystania z Aplikacji, wyrządzając szkodę, Administrator będzie uprawniony do żądania stosownego odszkodowania od Użytkownika. Jeżeli działania takie będą stanowić czyn zabroniony, Administrator może przekazać informacje o Użytkowniku właściwym organom publicznym. 

6. Aplikacja jest przeznaczona dla osób, które ukończyły 18 rok życia. Dane osób w młodszym wieku nie są przetwarzane przez Aplikację. 

7. KOD w aplikacji. W procesie logowania KOD służy do logowania użytkowników biorących udział w badaniu i jest dostarczany przez zespół badawczy firmy PredictWatch. Dla osób, które nie biorą udziału w badaniu twórcy aplikacji, dają możliwość logowania bez użycia kodu. Zastosowanie KODu podczas procesu logowania daje użytkownikowi możliwość korzystania z aplikacji bez podawania żadnych danych osobowych. 

8. Dla osób, które nie posiadają KODu do badania Podanie danych osobowych przez Użytkowników jest dobrowolne. Jednakże podanie danych niezbędnych do rejestracji konta w Serwisie jest niezbędne do zawarcia umowy z Administratorem i korzystania z Serwisu oraz Aplikacji Mobilnej. 

9. Dane osobowe Użytkowników są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

10. Zgody marketingowe Założenie konta w aplikacji, tożsame jest z wyrażeniem zgody następującej treści ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Predictwatch sp z o.o. w celach marketingowych, poprzez przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany adres e-mail.” 

II. PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

11. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w ramach wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, którą Użytkownik zawiera z Administratorem, rejestrując konto w Aplikacji Mobilnej. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. B Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”). 

12. Dane Użytkownika są przetwarzane także w ramach uzasadnionego interesu Administratora, który polega na sporządzaniu na podstawie danych Użytkownika anonimowych statystyk oraz identyfikacji błędów w działaniu Aplikacji Mobilnej – w celu zapewnienia ich prawidłowego działania i usprawniania ich funkcjonalności (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.) 

13. Aplikacja Mobilna może również umożliwiać złożenie dodatkowych zgód na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora lub inne podmioty. W takim przypadku podstawą prawną przetwarzania będzie udzielona zgoda (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. A RODO). 

III. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH 

14. Jeżeli niniejsza Polityka lub regulamin Aplikacji nie stanowią wyraźnie inaczej, Administrator nie udostępnia danych dotyczących Użytkownika innym podmiotom. 

15. Administrator może udostępniać dane statystyczne zebrane w Aplikacji Mobilnej swoim partnerom wyłącznie w formie zanonimizowanej. 

16. Udostępnianie profili, statystyk i analiz dotyczących konkretnych Użytkowników następuje wyłącznie tym Użytkownikom lub podmiotom, na które Użytkownik udzielił wyraźnej zgody. 

17. Dane są przetwarzane przez Google LLC na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (Google LLC zadeklarowało stosowanie wymogów wynikających z Tarczy Prywatności). Ponadto, Google LLC zadeklarowało zastosowanie tzw. „standardowych klauzul umownych” dostępnych pod adresem: https://cloud.google.com/terms/eu-model-contract-clause Dane są przetwarzane prze Google LLC (z siedzibą w USA, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043 USA) w zakresie świadczenia przez ten podmiot Google Cloud Service – przechowywanie danych w chmurze obliczeniowej na zlecenie Administratora, również poza terytorium UE) 

IV. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH 

18. Jeżeli niniejsza Polityka lub Regulamin Aplikacji wyraźnie nie stanowią inaczej, dane osobowe Użytkowników przetwarzane są wyłącznie przez czas obowiązywania umowy pomiędzy Użytkownikiem oraz Administratorem (tj. od momentu rejestracji w Aplikacji do momentu usunięcia konta w Aplikacji). Czas przetwarzania poszczególnych danych osobowych może być krótszy – w przypadku wygaśnięcia ważności pliku cookie zbierającego dane Użytkownika lub w przypadku usunięcia danych, lub samodzielnej modyfikacji ustawień w Aplikacji Mobilnej przez Użytkownika. 

19. Deinstalacja Aplikacji Mobilnej z urządzenia nie powoduje usunięcia konta Użytkownika. Deinstalacja Aplikacji lub wylogowanie się z Aplikacji Mobilnej powoduje, że kolejne dane o Użytkowniku nie są dalej zbierane poprzez Aplikację Mobilną. 

20. Usunięcie konta w Aplikacji powoduje usunięcie lub bezpowrotne zanonimizowanie wszystkich danych dotyczących Użytkownika w Aplikacji Mobilnej. 

21. Administrator może rozwiązać umowę z Użytkownikiem – usunąć konto i dane osobowe Użytkownika w przypadkach wskazanych w Regulaminie Aplikacji. W przypadku konieczności modyfikacji lub usunięcia danych Użytkownika przez Administratora na podstawie niniejszej Polityki, Regulaminu Aplikacji lub przepisów prawa, Administrator poinformuje o tym fakcie Użytkownika w formie wiadomości email podany podczas rejestracji konta w Aplikacji. 

22. Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane dłużej, niż wynika to z punktów poprzedzających, jeżeli będzie do konieczne ze względu na reklamację lub roszczenie zgłoszone przez Użytkownika (do czasu rozstrzygnięcia sprawy), ze względu na obowiązek wynikający z przepisów prawa lub zarządzenie wydane przez sąd, policję lub inne uprawnione podmioty. 

V. PRAWA UŻYTKOWNIKÓW 

23. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do: a. uzyskania informacji na temat przetwarzania jego danych osobowych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych osobowych i ewentualnych odbiorcach danych, 

b. żądania skorygowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, 

c. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych – przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania, 

d. złożenia sprzeciwu – w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO), 

e. wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Użytkownika) – przy czym nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed wycofaniem zgody, 

f. przenoszenia danych osobowych – poprzez otrzymanie danych od Administratora w formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu, 

g. złożenia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane sprzecznie z prawem. 

24. Jeżeli wykonania praw określonych w pkt 1 nie zapewniają funkcjonalności Aplikacji, niniejsza Polityka lub Regulamin Aplikacji, Użytkownik może złożyć wniosek, pytanie lub żądanie związane z przetwarzaniem jego danych osobowych, wysyłając wiadomość na adres email: support@cannabe.app lub adres korespondencyjny ul. Upalna 1a/76, 15-668 Białystok 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

25. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki w przypadku zmiany sposobu funkcjonowania Aplikacji mającej wpływ na zakres i sposób przetwarzania danych osobowych Użytkownika, a także w przypadku zmiany przepisów prawa lub otrzymania decyzji lub orzeczenia, które wymuszać będą taką zmianę. 

Administrator dołoży starań, aby poinformować o zmianie treści Polityki z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem. Zmiana treści Polityki zostanie obwieszczona poprzez stosowny komunikat w Aplikacji lub wysłanie wiadomości na adresy email Użytkowników. Jeżeli zmiana Polityki nie będzie dotyczyć praw lub obowiązków już zarejestrowanych Użytkownikówi Administratora lub jeżeli zmiana nie będzie wymuszać szerszego zakresu lub celu przetwarzania danych osobowych niż pierwotnie ogłoszony w Polityce – nowa treść Polityki nie wymaga potwierdzenia przez Użytkownika. W pozostałych przypadkach zmiana Polityki wymaga potwierdzenia przez Użytkownika (w sposób wskazany w powiadomieniu). W razie braku takiego potwierdzenia, Administrator może podjąć decyzję o rozwiązaniu umowy na korzystanie z Aplikacji z Użytkownikiem wraz z wejściem w życie takiej zmiany (zgodnie z informacją zamieszczoną w powiadomieniu o zmianie Polityki), co nie nastąpi wcześniej niż na 7 dni od przesłania Użytkownikowi powiadomienia. 

26. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Aplikacji oraz bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 

27. Niniejsza Polityka wchodzi w życie z dniem 23.07.2023 1. Aplikacja ,,Brain Challenges‘’ została stworzona w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w konkursie 1/1.1.1/2022 – Szybka ścieżka – Innowacje cyfrowe finansowanym z Funduszy Europejskich przyznawanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Jest częścią projektu badawczego ,,Opracowanie i weryfikacja gry poważnej opartej na sztucznej inteligencji w nurcie MBRP do terapii uzależnień behawioralnych i od substancji’’ nr: POIR.01.01.01-00-0189/22. Badanie ma na celu: opracowanie poważnej gry terapeutycznej (ang. serious game) zawierającej kluczowe elementy programu Mindfulness Based Relapse Prevention (MBRP) rozwijające umiejętności wspierające abstynencję u osób uzależnionych od substancji i behawioralnie. 

V. DODATKOWE INFORMACJE O APLIKACJI 

1. Aplikacja ,,Brain Challenges‘’ została stworzona w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w konkursie 1/1.1.1/2022 – Szybka ścieżka – Innowacje cyfrowe finansowanym z Funduszy Europejskich przyznawanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Jest częścią projektu badawczego ,,Opracowanie i weryfikacja gry poważnej opartej na sztucznej inteligencji w nurcie MBRP do terapii uzależnień behawioralnych i od substancji’’ nr: POIR.01.01.01-00-0189/22. Badanie ma na celu: opracowanie poważnej gry terapeutycznej (ang. serious game) zawierającej kluczowe elementy programu Mindfulness Based Relapse Prevention (MBRP) rozwijające umiejętności wspierające abstynencję u osób uzależnionych od substancji i behawioralnie. 

2. Aplikacja jest darmowa zarówno dla osób, które biorą udział w badania otrzymując specjalny KOD do logowania, jak i dla osób, które chcą skorzystać z niej indywidualnie wybierając wymienione wyżej metody logowania. 

Scroll to Top